Wolność to prawo czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa.

Windykacja należności

Radca Prawny Kraków windykacja

Windykacja należności

Windykacja pochodzi od łacińskiego słowa “vindicatio”. Stosowana była już w Starożytności. Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego słowo windykacja oznacza: “dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty”. To wyjaśnienie oddaje w pełni:
cel windykacji – odzyskanie należnych pieniędzy/rzeczy;
charakter windykacji – działanie zgodne z obowiązującym prawem.

 

 

 • prowadzenie z dłużnikiem negocjacji przedsądowych

 • sporządzanie wezwań do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty inaczej nazywane jest ostatecznym wezwaniem do zapłat adresowanym do dłużnika, który mimo wcześniejszych wezwań do zapłaty, nie uiścił zobowiązania. Wezwanie to jest zapowiedzią wniesienia sprawy do sądu. Aktualnie przedsądowe wezwanie do zapłaty nie jest obowiązkowe przed skierowaniem sprawy do sądu, przybiera jednak formę “ostatniej szansy” - propozycji polubownego rozwiązania sprawy.

 • zabezpieczenie roszczeń

Wierzyciel, który obawia się, czy jego roszczenie pieniężne zostanie wyegzekwowane od dłużnika może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zabezpieczenie jego roszczenia. Istnieje kilka sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Zgodnie z art. 747 Kodeksu postępowania cywilnego zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez:

 1. zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego,
 2. obciążenie nieruchomości obowiązanego (dłużnika) hipoteką przymusową,
 3. ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, 
 4. obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską,
 5. ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 
 6. ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego (dłużnika) albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego (dłużnika).
 • prowadzenie postępowań sądowych, w tym w postępowaniu upominawczym i nakazowym

Postępowanie upominawcze zgodnie z art. 498-499 Kodeksu postępowania cywilnego może zostać zastosowane i zakończyć się wydaniem nakazu zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a według treści pozwu:

 1. roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne;
 2. przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwość;
 3. zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego;
 4. miejsce pobytu pozwanego jest znane i doręczenie mu nakazu może nastąpić w kraju

Postępowanie nakazowe

Zgodnie z art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego, nakaz zapłaty zostaje wydany przez sąd w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 1. dokumentem urzędowym;zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 2. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 3. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
 • prowadzenie postępowań w trybie elektronicznego postępowania upominawczego

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.

www.ms.gov.pl

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Postępowanie egzekucyjne to zespół norm prawnych zaliczających się do postępowania cywilnego. Ma ono na celu przymusowe wprowadzenie w życie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego. Dotyczy ono wykonywania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, których tytułu egzekucyjne precyzowane są w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji jest uregulowane odrębnie. Jego przedmiotem jest wymuszanie przez organy administracyjne wykonania obowiązków o charakterze administracyjnym. Sprawami egzekucyjnymi nie są sprawy poddane egzekucji administracyjnej. 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą pomocą prosimy o kontakt.

 

Kontakt
Jeżeli są Państwo zainteresowani obsługą prawną i współpracą z Kancelarią, bądź szukają pomocy prawnej w sprawach należących do zakresu usług Kancelarii, prosimy o kontakt:
Magdalena Cichor-Wójcik, Konrad Wójcik
ul. Kościuszki 97/4
42-300 MYSZKÓW
tel. 512 397 434


ul. J.I. Kraszewskiego 36/204
31-546 KRAKÓW
tel. 512 328 683
kancelaria@mcwradcaprawny.pl

www.mcwradcaprawny.pl

Dojazd
    

 


kancelaria@mcwradcaprawny.pl

www.mcwradcaprawny.pl