Wolność to prawo czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa.

Prawo spadkowe

Radca Prawny Kraków

 

 

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego regulującym przejście praw majątkowych osoby zmarłej na oznaczone osoby. Uregulowane jest ono w księdze IV k.c. „Spadki”.
Z chwilą śmierci osoby fizycznej jej prawa osobiste oraz prawa rodzinne o charakterze niemajątkowym wygasają. Podstawą prawa spadkowego jest zasada, ze prawa i obowiązki majątkowe osoby zmarłej nie wygasają z chwilą jej śmierci, lecz przechodzą na inne osoby. Ogól tych praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym określa się mianem SPADKU.

Kancelaria oferuje również pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego,  polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych, wystosowaniu w imieniu Klienta przed sądami i organami administracyjnymi w sprawach dotyczących m. in.:

     • stwierdzenie nabycia spadku

Prawo spadkowe określa że  stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie. , którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy. Sprowadza się ono do tego, że sąd określa krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie, w drodze spadku.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na wniosek. Oznacza to, że sąd nie wszczyna sam takiego postępowania (z urzędu) tylko czeka aż ktoś z zainteresowanych wniesie sprawę do sądu. Postępowanie takie ma charakter nieprocesowy (jest bezsporne) dlatego też pismo otwierające sprawę nazywa się wnioskiem a nie pozwem.

We wniosku należy wymienić, jako uczestników, wszystkich potencjalnych spadkobierców. Przedstawić wszystkie okoliczności sprawy, takie jak zmarł spadkodawca, czy dziedziczenie następuje z ustawy czy z testamentu, co wchodzi w skład spadku.

     • podział spadku

Prawo spadkowe stwierdza iż w przypadku, gdy nie ma zgody między spadkobiercami w kwestii podziału spadku, działu takiego można dochodzić przed sądem rejonowym miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w postępowaniu nieprocesowym. W pierwszej kolejności konieczne jest dokonanie spisu inwentarza a istotne znaczenie dla rozpoczęcia czynności przed sądem jest chwila otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.Samo postępowanie o dział spadku jest nieprocesowe, a uczestnikami tego postępowania są wszyscy spadkobiercy, nawet ci, którzy zbyli udział w spadku oraz wszyscy zapisobiorcy zwykli. Przeprowadzenie działu przed sądem ma na celu dokonanie fizycznego podziału spadku i określenie schedy spadkowej każdego uprawnionego do spadku

     • zachowek

Zachowek zabezpiecza interesy osób tak by po śmierci spadkodawcy miały jakieś korzyści ze spadku nawet jeśli zostały pominięte w testamencie. Zachowek należy się tylko najbliższej rodzinie zmarłego.

Zachowek należy się najbliższej rodzinie.

     • wydziedziczenie

Wydziedziczenie potocznie jest uznawane za wyłączenie członków najbliższej rodziny od dziedziczenia. Według Kodeksu cywilnego jest to pozbawienie małżonka, dzieci oraz rodziców prawa do zachowku.

     • odrzucenie spadku

W sytuacji, gdy długi spadkowe są znaczne i mogą przewyższyć wartość spadku,to zgodnie z prawem spadkowym,  należy rozważyć odrzucenie spadku, ewentualnie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W sytuacji gdy decydujemy się na odrzucenie spadku, pamiętajmy o swoich dzieciach. Spadkobierca, który zdecyduje się na powyższą czynność, nie rozwiąże definitywnie problemu, w przypadku gdy ma dzieci. W miejsce osoby, która skutecznie odrzuci spadek (złoży odpowiednie oświadczenie przed sądem lub notariuszem), „wejdą” jej dzieci. Dlatego też należy pamiętać, iż dzieci spadkobiercy również muszą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Sytuacja komplikuje się, gdy dzieci są niepełnoletnie, ponieważ nie mogą działać przed sądem czy notariuszem w swoim imieniu i również odrzucić spadku.

     • uznanie spadkobiercy za niegodnego

Niegodność dziedziczenia jest instytucją uregulowaną przez przepisy księgi czwartej kodeksu cywilnego. Uznanie spadkodawcy za niegodnego dziedziczenia, rodzi bardzo dotkliwe dla niego konsekwencje. Instytucja niegodności dziedziczenia ma na celu zapobiegać dziedziczeniu majątku przez osobę, która dopuściła się umyślnie przestępstwa przeciwko osobie spadkodawcy lub w sposób podstępny bądź przy użyciu groźby wpłynęła na jego swobodę rozporządzania majątkiem w testamencie.

Spadkobiercę, który został wyłączony od dziedziczenia ze względu na uznanie go za niegodnego dziedziczenia, traktuje się tak, jak gdyby nie dożył otwarcia spadku. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes.

     • uchylenie się od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia o przyjęciu spadku

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Uznaje się, że błąd dotyczący treści oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to m.in. błąd co do osoby spadkodawcy, tytułu powołania lub przedmiotu spadku. W tej ostatniej sytuacji chodzi o brak wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego, z tym zastrzeżeniem, że spadkobierca dochował należytej staranności w celu ustalenia masy spadkowej. Tym samym zaniechanie działań mających na celu ustalenie czy spadkobierca nie posiada zadłużenia nie stanowi podstawy do uchylenia się od skutków prawnych złożenia oświadczenia woli i przyjęcia spadku wprost lub złożenia „milczącego” oświadczenia o przyjęciu spadku.

 

Kontakt
Jeżeli są Państwo zainteresowani obsługą prawną i współpracą z Kancelarią, bądź szukają pomocy prawnej w sprawach należących do zakresu usług Kancelarii, prosimy o kontakt:
Magdalena Cichor-Wójcik, Konrad Wójcik
ul. Kościuszki 97/4
42-300 MYSZKÓW
tel. 512 397 434


ul. J.I. Krzszewskiego 36/204
31-546 KRAKÓW
tel. 512 328 683
kancelaria@mcwradcaprawny.pl

www.mcwradcaprawny.pl

Dojazd
    

 


kancelaria@mcwradcaprawny.pl

www.mcwradcaprawny.pl