Wolność to prawo czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa.

Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne Radca Prawny Myszków

Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne określa wspólność małżeńską jako rzeczywisty związek łączący oboje małżonków, obejmujący wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa, wspólne pożycie, wierność i pomoc we współdziałaniu dla dobra rodziny. Wspólność małżeńska oznacza tu wspólne pożycie małżeńskie i ustaje w przypadku rozkładu pożycia, czyli zerwania wszystkich łączących małżonków więzi (zob. wyrok SA w Gdańsku z 9 maja 2014 roku, III AUa 1480/13). Naruszenie obowiązków małżeńskich stanowi powód rozkładu pożycia i czynnik determinujący przypisanie małżonkowi winy za ten rozkład.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach indywidualnych, dotyczących prawa rodzinnego, polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych, Wystosowaniu W imieniu Klienta przed sądami i organami administracyjnymi W sprawach dotyczących m. in.:

     • rozwód

Prawo Rodzinne określa rozwód jako wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają.

Nawet okoliczności takie jak zdrada, alkoholizm jednego z małżonków, czy też przypadki przemocy domowej, nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu. W wymienionych sytuacjach sąd nadal ma obowiązek zbadania, czy w danym małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

     • separacja

Prawo Rodzinne określa separację  jako rozstanie małżonków, niezależnie od jego przyczyn. Warto jednak wiedzieć, iż na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego, separacja orzekana jest tylko z konkretnych powodów tj. w przypadku zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozkład powinien dotyczyć wszystkich płaszczyzn życia: finansowej, duchowej a także fizycznej. To może oznaczać np., że małżonkowie nie robią wspólnie zakupów, nie mają jednego budżetu domowego, śpią w osobnych łóżkach, nie spędzają ze sobą czasu, nie mogą się porozumieć i nie jedzą razem posiłków.

     • alimenty

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Istotą tak określonego obowiązku jest to, że jedna strona ma prawo żądać dostarczenia tak wskazanych środków, a druga osoba ma obowiązek je dostarczyć. Dostarczanie środków utrzymania to zaspokajanie normalnych, bieżących potrzeb uprawnionego w postaci: pożywienia, ubrania, mieszkania, opału, niezbędnych przedmiotów umożliwiających przebywanie w środowisku i w rodzinie, leków itp.

     • unieważnienie małżeństwa

Związek małżeński może zostać unieważniony przed sądem jedynie w ściśle uzasadnionych przypadkach. Należy do nich małżeństwo zawarte przez krewnych w linii prostej lub rodzeństwo, bigamia, brak wymaganego prawem wieku jednego ze współmałżonków, błąd odnośnie tożsamości drugiej osoby, wymuszenie ślubu, brak świadomości w chwili jego zawierania oraz ubezwłasnowolnienie, choroba psychiczna czy też niedorozwój jednego z małżonków.

Z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa mogą wystąpić nie tylko sami małżonkowie, ale również osoby, które mają w tym interes prawny.

     • podział majątku wspólnego

Prawo Rodzinne określa dwa sposoby dokonania podziału majątku po ustaniu małżeństwa – umowny oraz sądowy. Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Wówczas wystarczy umowa pomiędzy stronami, której przedmiotem będzie sposób podziału majątku pomiędzy byłych małżonków.

     • ustanowienie rozdzielności majątkowej

w toku trwania małżeństwa pojawiają się różne okoliczności, które powodują, że małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Jeśli mąż i żona dobrowolnie podejmują taki krok, powinni udać się do notariusza, ponieważ umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej musi być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. W takim wypadku, tj. aby wprowadzić ten ustrój przed notariuszem, wymagana jest zgoda obojga małżonków. Ustanowienie rozdzielności może nastąpić w drodze postępowania sądowego. Składa się wówczas pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Postępowanie sądowe wszczynane jest na wniosek jednego z małżonków, wobec braku zgody na taki ustrój przez drugą stronę

     • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Prawo rodzinne stwierdza że, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi

     • ustalenie nieistnienia małżeństwa

Jeżeli przy zawieraniu małżeństwa nie wystąpiły wszystkie opisane przez prawo przesłanki konieczne, wtedy takie małżeństwo jest nieważne. Aby to stwierdzić należy wnieść pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Wyrok orzekający o nieistnieniu małżeństwa ma charakter deklaratoryjny. Znaczy to tyle, że nie tworzy on nowej sytuacji prawnej a jedynie stwierdza pewien fakt. Stwierdza on, że nie powstało powinowactwo, między małżonkami nie ma obowiązku alimentacyjnego a wspólność majątkowa między nimi nigdy nie istniała.

     • zgoda na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Sposób zarządu majątkiem dziecka regulują przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788). Zgodnie z art. 101 k.r.o. rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Brzmienie tego przepisu pozwala również na dokonanie podziału czynności zarządu majątkiem dziecka na czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, które swym zakresem mogą obejmować zarówno czynności faktyczne, prawne jak i procesowe, mające wpływ na majątek dziecka. Celem art. 101 § 3 k.r.o. jest ograniczenie możliwości działania przez rodziców na szkodę dziecka.

     • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić, gdy władza ta nie może być wykonywana. O pozbawieniu władzy rodzicielskiej orzeka sąd, jeśli zaistnieją przyczyny jej pozbawienia. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść poprzez złożenie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich.

Sprawa taka jest rozpatrywana w trybie nieprocesowym i może zostać wszczęta zarówno na wniosek rodziców, jak i z urzędu, np. po zawiadomieniu sądu przez policję, że dobro dziecka jest zagrożone.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe w dwóch sytuacjach:
-  w związku z rozłączeniem rodziców,
-  w związku z zagrożeniem dobra dziecka.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić jedynie w drodze orzeczenia sądu.

     • ustalenie kontaktów z dzieckiem

W wyroku orzekającym rozwód Sąd Okręgowy rozstrzyga, gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach dziecka z rodzicami, jeżeli rodzice złożą odpowiedni wniosek. Wniosek może wpłynąć również już po ogłoszeniu wyroku rozwodowego. Wówczas sąd rozstrzygnie tę kwestię na osobnym posiedzeniu - po wysłuchaniu stron.

Kontakt
Jeżeli są Państwo zainteresowani obsługą prawną i współpracą z Kancelarią, bądź szukają pomocy prawnej w sprawach należących do zakresu usług Kancelarii, prosimy o kontakt:


Magdalena Cichor-Wójcik, Konrad Wójcik
ul. Kościuszki 97/4
42-300 MYSZKÓW
tel. 512 397 434


ul.J.I.Kraszewskiego 36/204
31-546 KRAKÓW
tel. 512 328 683
kancelaria@mcwradcaprawny.pl

www.mcwradcaprawny.pl

Dojazd
    

 


kancelaria@mcwradcaprawny.pl

www.mcwradcaprawny.pl