Wolność to prawo czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa.

odszkodowania i zadośćuczynienia

odszkodowania Radca Prawny Kraków

Odszkodowania

Odszkodowanie. - Świadczenie mające na celu wyrównanie uszczerbku, jakiego doznała osoba na skutek naruszenia dobra i interesów . W polskim ustawodawstwie i orzecznictwie pojęcie „odszkodowania” zwykło się łączyć z naprawieniem uszczerbku majątkowego. Naprawienie uszczerbku niemajątkowego określone jest mianem zadośćuczynienia za krzywdę.

Nasza kancelaria w imieniu klienta sporządza pisma procesowe, opinie prawne. Występujemy również w imieniu Klienta przed sądami i organami administracyjnymi . Nasza specjalizacja to:.

     • odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane krzywdy i cierpienia, w tym także za uszkodzenia ciała

Zadośćuczynienia na rzecz osób bezpośrednio poszkodowanych, tzn. tych, które osobiście ucierpiały (art. 445 § 1 k.c.), obok zwrotu wszelkich wynikłych kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (art. 444 § 1 k.c.), przyznania renty wyrównawczej, uzupełniającej (art. 444 § 2 k.c.), renty tymczasowej na zwiększone potrzeby (art. 444 § 3 k.c.), a czasami jednorazowego odszkodowania tzw. kapitalizacji renty (art. 447 k.c.), stanowią komplementarne świadczenia związane z zaspokojeniem szkód.  Przy tragicznych w skutkach wypadkach, patrząc na jego wymiar ekonomiczny, zadośćuczynienie należy kwalifikować jako podstawowe świadczenie, którego celem jest kompensata powstałej krzywdy. Zwracamy w tym miejscu uwagę, że ww. instytucje zadośćuczynienia z art. 445 § 1 k.c. należy odróżnić od zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny

     • śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym

Zadośćuczynienia za krzywdę w związku ze śmiercią osoby w wypadku komunikacyjnym, mogą dochodzić wyłącznie członkowie rodziny zmarłego, przy czym muszą być to najbliżsi członkowie tej rodziny. Dopuszczalne jest również dochodzenie zadośćuczynienia w przedmiotowej sprawie przez osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi ( konkubent), jeżeli zmarły pozostawał z nimi faktycznie w szczególnej bliskości.  Obowiązkiem osoby poszkodowanej jest wykazanie nie tylko więzi pokrewieństwa ale przede wszystkim, że ze zmarłym łączyły ją silne więzy uczuciowe/rodzinne.

     • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, zgodnie z brzmieniem art. 446 § 1 k.c., oznacza że jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Koszty leczenia i pogrzebu , niezależnie od tego, czy jesteś spadkobiercą poszkodowanego. Koszty pogrzebu obejmują wydatki odpowiadające zwyczajom panującym w środowisku, do którego zmarły należał. Do wydatków tych zalicza się: koszty przewiezienia zwłok do miejsca ich pochowania, nabycia i urządzenia grobu oraz wystawienia  nagrobka  odpowiadającego   zwyczajom   środowiska.

     • odszkodowania za utracone dochody

Ogólne zasady określające sposób postępowania przy dochodzeniu roszczeń z tytułu oc zostały określone kodeksie cywilnym art. 817–819 k.c., ustawie o działalności ubezpieczeniowej oraz w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów.  Zgodnie z nimi zwrot utraconych zarobków przysługuje poszkodowanemu, który wskutek wypadku stał się czasowo niezdolny do pracy. Ubezpieczyciel powinien wówczas poszkodowanemu wyrównać zarobki, które poszkodowany uzyskiwał przed wypadkiem.   Do utraconych zarobków zalicza się także dochody uzyskiwane z tytułu innych prac, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło. Istotne dla ustalenia odszkodowania jest to, czy poszkodowany zatrudniony był na umowę o pracę na czas określony bądź nie określony i w jakim wymiarze, czy też prowadził działalność gospodarczą. Powinno to być szczególnie starannie udowodnione.

     • renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Renta na zwiększone potrzeby - przysługuje gdy po wypadku, po stronie poszkodowanego pojawiły się zwiększone potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją oraz koniecznością zapewnienia poszkodowanemu opieki.  Realizacja wszystkich potrzeb zazwyczaj powoduje po stronie poszkodowanego konieczność poniesienia kosztów, a zatem szkodę majątkową, którą zobowiązany jest pokryć sprawca szkody, bądź też ubezpieczyciel sprawcy szkody w ramach ubezpieczenia o.c. Potrzeba poniesienia określonych wydatków występuje w przypadku poważniejszych urazów zdrowotnych. Ustawodawca uznał, iż w analogicznych sytuacjach (konieczność ponoszenia kosztów w dłuższym okresie czasu), osobom poszkodowanym będzie przysługiwało roszczenie o rentę na zwiększone potrzeby.

     • renta w następstwie śmierci poszkodowanego

W przypadku śmierci poszkodowanego, o rentę alimentacyjną (uzupełnienie powstałego na skutek jego śmierci niedoboru finansowego) mogą zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy,  osoby względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny ( dzieci, wychowankowi,  małżonka, a także w niektórych przypadkach rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie). Przysługuje ona również tym  którzy pozostawali na utrzymaniu zmarłego.

     • renta dla osób, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania

W przypadku śmierci poszkodowanego, o rentę alimentacyjną  mogą zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy, osoby którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków do życia, a z okoliczności sprawy wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego . Mowa tu o dalszych członkach rodziny a także konkubentach – osobach żyjących w nieformalnych związkach.

     • renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej

Renta z tytułu utraty możliwości zarobkowania, zwana rentą uzupełniającą lub wyrównawczą, ma stanowić uzupełnienie utraconego dochodu. Wysokość renty powinna odpowiadać różnicy pomiędzy zarobkami, jakie poszkodowany przypuszczalnie osiągnąłby w okresie objętym rentą, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała, a wszelkimi dochodami, jakie może faktycznie w tym okresie osiągnąć.
Po zakończeniu leczenia obrażeń powypadkowych przy rozpatrywaniu roszczenia o rentę uzupełniającą należy ustalić zakres rzeczywiście utraconej przez poszkodowanego zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.
Jeżeli poszkodowany utracił częściowo zdolność do pracy zarobkowej, to konieczne jest ustalenie zakresu zachowanych możliwości. Renta przysługująca poszkodowanemu, który zachował częściowo zdolność do pracy, powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a sumą renty inwalidzkiej i wynagrodzenia, jakie jest w stanie uzyskać przy wykorzystaniu swej uszczuplonej zdolności do pracy.

 

 

Kontakt
Jeżeli są Państwo zainteresowani obsługą prawną i współpracą z Kancelarią, bądź szukają pomocy prawnej w sprawach należących do zakresu usług Kancelarii, prosimy o kontakt:
Magdalena Cichor-Wójcik, Konrad Wójcik
ul. Kościuszki 97/4
42-300 MYSZKÓW
tel. 512 397 434


ul. J.I. Kraszewskiego 36/204
31-546 KRAKÓW
tel. 512 328 683
kancelaria@mcwradcaprawny.pl

www.mcwradcaprawny.pl

Dojazd
    

 


kancelaria@mcwradcaprawny.pl

www.mcwradcaprawny.pl