Wolność to prawo czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa.

Nieruchomości

Radca Prawny Kraków

 

 

 

Pojęcie nieruchomości w polskim systemie prawnym dokładnie definiuje art. 46. § 1 kodeksu cywilnego (k.c.), „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności” (art. 46. § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst pierwotny: Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)..

Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie, oferuje  pomoc prawną w sprawach , dotyczących szeroko rozumianego prawa własności.  Oferujemy pomoc  polegającą one na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych, wystosowaniu w imieniu Klienta przed sądami i organami administracyjnymi w sprawach dotyczących m. in.:

     • zasiedzenie

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa związanym z upływem czasu.  Następuje ono z mocy prawa, co oznacza, iż zasiedzenie następuje po spełnieniu ustawowych przesłanek.  Do zasiedzenia lokalu nie jest zatem konieczne orzeczenie sądu.  Niemniej jednak przepisy prawa wymagają również złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia do sądu.  Orzeczenie ma tu jednak charakter wyłącznie potwierdzenia, iż zasiedzenie już nastąpiło.

     • uwłaszczenie

Uwłaszczenie to przekazanie osobie fizycznej lub osobie prawnej prawa własności do mienia Skarbu Państwa, komunalnego bądź też spółdzielczego.  Uwłaszczenie może być nieodpłatne lub częściowo płatne.  Uwłaszczenie może nastąpić jedynie na mocy ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

     • eksmisja

Eksmisja z mieszkania może odbyć się wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

Pod pojęciem „eksmisja” należy rozumieć wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy. Ma na celu oddania tego lokalu osobie uprawnionej . W Polsce podstawą żądania eksmisji jest stan, w którym osoba zajmująca lub władająca lokalem/nieruchomością nie ma do tego tytułu prawnego.  Wiązać się to może z samowolnym zajęciem lokalu/nieruchomości lub zakończeniem trwania stosunku prawnego, na podstawie którego można używać rzeczy cudzej ( wypowiedzenie umowy najmu). W wyjątkowych sytuacjach można przymusowo usunąć osobę, która dysponuje tytułem prawnym, gdy szczególny przepis na to zezwala.

     • ustanowienie służebności gruntowej

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (tzw. władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).  Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

     • odszkodowanie za służebność przesyłu

Służebność przesyłu może powstać na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Umowa powinna w szczególności określać treść ustanowionej służebności oraz ujmować ewentualne wynagrodzenie przysługujące właścicielowi obciążonej nieruchomości.

Właściciel posiadłości, przez którą ma przebiegać planowana przez przedsiębiorcę przesyłowego inwestycja w postaci np. budowy linii wysokiego napięcia, bądź gdy inwestycja taka znajduje się już na danej nieruchomości może oczywiście nie wyrazić zgody na takie działania przedsiębiorcy przesyłowego. W takiej sytuacji musi liczyć się z tym , że przedsiębiorca przesyłowy , który nie jest w stanie przeprowadzić danej inwestycji z pominięciem spornej nieruchomości wystąpi na drogę sądową w celu uregulowania stanu prawnego swoich urządzeń.

Najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy jest zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu urządzeń , które mają przebiegać przez daną posiadłość. Dla właściciela danej nieruchomości, którzy często nie mają wpływu na to, że nad ich gruntem przebiegają linie wysokiego napięcia ( które np. powstały jeszcze w latach 80-tych) zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu jest niekiedy jedyną możliwością, aby uzyskać w ten sposób stosowne odszkodowanie.

     • rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu przebiegu jej granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Jest to jeden z trybów ustalania przebiegu granic sąsiednich nieruchomości, gdy pomiędzy właścicielami nieruchomości zawiąże się spór dotyczący granic. Wyznaczenia granic konieczne jest również w wypadku planowania inwestycji związanej z położeniem posiadłość.

     • scalanie i podział nieruchomości

Scalanie i podział stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne, nie stosuje się natomiast do nieruchomości, które zostały objęte postępowaniem scaleniowym na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Zapraszamy do Kancelarii w celu uzyskania informacji dotyczących ogólnych warunków dotyczących scalania i podziału nieruchomości. Dowiedz się jaki organ dokonuje scalenia i podziału nieruchomości oraz gdzie określone są szczegółowe warunki dotyczące tej procedury.

     • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Stosunki bezumowne to takie, gdy bez porozumienia zainteresowanych doszło do tego, że rzecz [w omawianej sytuacji: nieruchomość] stanowiąca własność jednej osoby znalazła się w posiadaniu innej osoby.

W pierwszej kolejności, zawsze możesz żądać wydania Ci rzeczy, a zatem skorzystać z roszczenia windykacyjnego, które ma na celu przywrócenie właścicielowi faktycznego władztwa nad rzeczą. Jednakże, takie roszczenie nie zrekompensuje Ci faktu, że przez jakiś czas sam nie miałeś możliwości korzystania ze swojej własności. W tym miejscu, z pomocą przychodzą tzw. roszczenia uzupełniające lub inaczej – roszczenia rozliczeniowe.

     • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Przepis ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi.

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem obciążenia lub ograniczenia,  które nie istnieje, może żądać usunięcia takiej niezgodności w księdze wieczystej. Dokonanie korekty w trybie powództwa o uzgodnienie księgi wieczystej dokonuje się wówczas, gdy uprawniony nie dysponuje orzeczeniem sądu albo innym odpowiednim dokumentem – we właściwej formie – stanowiącym podstawę wpisu w księdze wieczystej.  Gdy takim dokumentem dysponuje wówczas wszczyna się normalne postępowanie wieczystoksięgowe wypełniając stosowny formularz urzędowy, druk dostępny w sądzie, dołączając stosowne dokumenty, np. akt notarialny, orzeczenie sądu.

     • zniesienie współwłasności

Pojęcie własności odnosi się do sytuacji, w której dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich określonych współwłaścicieli.   Każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności.  Pojęcie niepodzielności danej współwłasności oznaczać będzie, iż każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie tylko do jej części, która odpowiada jego udziałowi.  Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie współwłasności następuje przez podział fizyczny chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub przeznaczeniem społeczno-gospodarczym rzeczy lub pociągnęłoby to za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

 

Kontakt
Jeżeli są Państwo zainteresowani obsługą prawną i współpracą z Kancelarią, bądź szukają pomocy prawnej w sprawach należących do zakresu usług Kancelarii, prosimy o kontakt:
Magdalena Cichor-Wójcik, Konrad Wójcik
ul. Kościuszki 97/4
42-300 MYSZKÓW
tel. 512 397 434


ul. J.I.Kraszewskiego 36/204
31-546 KRAKÓW
tel. 512 328 683
kancelaria@mcwradcaprawny.pl

www.mcwradcaprawny.pl

Dojazd